در تماس باشید

تهران – ضلع شمال غربی دانشگاه صنعتی شریف – خیابان شهید قاسمی – پلاک ۷۱

۶۶۰۷۵233 (معاونت)

۶۶۰۷۵۲۳4 (مسئول قسمت نظارت و ارزیابی)

  @jsharif

info{ at } jsharif.com